Web Mail Service


  

New User Registration

User Manual

“แนวปฎิบัติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ ทอท. พ.ศ.2557”


*****โปรดทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.61 เป็นต้นไป ทอท.จะใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใหม่*****

ขั้นตอนการใช้งานระบบใหม่ มีดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบผ่าน URL เดิมที่ webmail.airportthai.co.th
2. Login เข้าสู่ระบบด้วย E-mail เดิมของท่าน และระบุ Password เป็น AOT ตามด้วยเลข 5 ตัวสุดท้ายตามบัตรประชาชน เช่น AOT12345
3. ระบบจะให้ท่านเปลี่ยน Password ใหม่อีกครั้งก่อนเข้าใช้งานระบบ

หมายเหตุ:
1. ในระหว่างวันที่ 4-30 มิ.ย.61 ท่านสามารถเรียกดู E-mail เก่าได้ที่ Link "ไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม"
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 เป็นต้นไป ระบบ E-mail เดิมจะปิดใช้งานอย่างถาวร